ایش هه!!!

داریمازخید طلا برمی گردیم..

عزیز جون سخت خوابش میاد.. برا همین براش رانیو نوشیدنی های دیگر خریدیم..

برا عزیز جون رانی باز یم کنم.. دو قلپ که نوشید فرگل یم گه به منم بده.. من گفتم نه مامان ایش هه(ایش یعنی یه چیز کثیف و بد مزه).. و سرمو تکون دادم و اخم کردم که یعنی خیلی بد مزه است..

عزیز جون دوباره یه قلپ رانی خورد و دید فرگل داره نگاش می کنه گفت: ایش اه اه اه..

(توضیحات: فرگل نباید آب میوه صنعتی بخوره.. برا معده اش خوب نیست)

خلاصه فرگل کلی جیغ و داد و جینگولک بازی دراورد و ما مجبور شدیم قوطی نیمه پر رانی رو بهش بدیم..

می ترسیدم مبادا بخواد بخوره و اون لبای خوشگلش پاره شه.. البته این جدای از بحث بالا آوردنش بود..

فرگل با  احتیاط کمی رانی رو چشید..

دید دارم نیگاش می کنم .. قیافه اش رو در هم کرد و گفت.. اه اه مامان ایش هه..

بعد هی رانی خورد.. هی گفت ایش هه.

من گفتم مامانی خوشمزه است؟ بچه ام یه قلپ می خورد و با سر می گفت آره.. بعد یادش می افتاد ایش هه .. یم گفت ایش هه..

بعد باز می خورد..

تازه قوطی رانی رو بغل کرده بود و نمی داد به ما..

می گفت نه مامان(یعنی بهت نم یدم) این ایش هه.. اه اه اه..

........

پ ن: نتیجه اخلاقی اینکه عزیز جون پس از اسکول شدن توسط فرگل خواب از سرش پرید...

پ ن ٢: اسکول شدگی باعث از خواب بیدار شدن می شود...

/ 0 نظر / 5 بازدید