هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی...

هوای حوصله ابريست...
شبم روشن بود...
نه اينبار خيلی تنها نبودم... موجود مهربانی.. فرشته کوچکی هم همدرد من بود...
دلم گرفته .. دلم عجيب گرفته...
باران چشمانم طراوت باران بهاری چهارشنبه را نداشت...
بوی غم می داد و يه عالم زخم قديمی...
کاش .. کاش .. کاش ...
از ديشب اشکهايم بند نمی آمد اگر مهمان نداشتم...
چه خوب که مهمانها عادت داشتن در تاريکی مطلق بخوابن...وگرنه اشکهايم را ژنهان کرده بودم... صدايم در نم يآمد.. نفسهای عميقم هم از نظر آنها طبيعی بود... قرمزی و و کوچک شدن چشمهايم را چه می کردم...
چه خوب که تو تو دل منی.. وگرنه پف آلودگی صورتم را چه می کردم..
چه بد که تو با من بودی.. نم يخواستم حالا که حتی به حرفهايم گوش م يدهی در ابری شبهای تارم شريکم باشی...
کاش... کاش...
چه مي شد همه تنها بودن...
بودنتان را به اين قيمت نم يخواهم...
خودم با کارهايم کنار می آيم...
خودم گليمم را از آب بيرون خواهم کشيد.. حتی اگر پاره پاره شود...
فقط يه لحظه جای آدم ها را با هم عوض کردم.. ولی با همان نسبت... ديدم قيامت عظمی می شد... ولی تو اصلا توجه نکردی...
فهميدی و لی انگاری بدتر کردی...
شايد هم دست خودت نبود... چقدر حرف داشتم با تو.. چقدر در خلوت خودم حرف زدم با تو...
ولی ديگر نگفتم تکيه گاهم اگر امشب لرزيد بايدم دست به ديوار گرفت...
ديگر تکيه گاه هم برای من معنی ندارد...
باز اشکهايم راه ا فتاد...
چه خوب که برادرزاده ام مشت کوبيد به چشمم... حالا تا دو ساعت دليلی برای اشکهای گاه .و و بيگاهم هست... و برای

/ 2 نظر / 4 بازدید
آوامین

سیبی؟؟؟چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت][ناراحت]

آوامین

خوبی؟؟؟چی شده آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت]