تلویزیون سامسونگ

فرگل رو تخت دراز کشیده.. تو فکره.. و داره با توجه به افکاری که تو سرش و تو ذهنش صحبت می کنه.. یه جور اسپیکینگ متفکرانه...

مامان  پاشو بریم خونه قبلیمون.. هسایلتو جمع کن...

من: دوست داشتی خونه قبلیمونو..

فرگل: اره مامان... دوست داشتم.. اونجا پارک داشت.. خوب بود.. بازی می کردیم..

...

کمی در این مورد صحبت کردیم.. و اون گفت خونه قبلیمون خیلی قشنگ بود..

فرگل: مامان... می کم.. بریم خونه قبلیمون تلبسیون سامسوندمون رو بذاریم.. هصلش کنیم.. برنامه هاش اشنگ بودها.

/ 1 نظر / 2 بازدید