سیب صدتومنی!!!

سلامن علیکن..

خوبید؟ خوبیم..

امروز لباسمو گرفتم.. خانومه قبلش بهم گفته بود حدود ٨٠ .. ٩٠ تومن می شه.. دوخت لباسم..

امروز می گه نه .. ١٢٠ تومن...

من تازه می خواستم چونه بزنم. بهش صدتومن دادم. هر چند خیلی دوختش خوب بود.. و این حرفها ولی...

یه جورهایی ته دلم راضی نیست..

هر چند بین ٩٠ و صد فاصله کمه ولی خوب راضی نیستم یعن ینیستم دیگه...

بی خیال.. یه لباس برا عروسی برادر شوهر حدود که نه دقیقیا ٢٠٠ تومن اب خورد و من کلی نارحتم..

تازه برا حنابندونش هم لباسم ۶٠ تومن شد .. البته پارچه اش کادو بود.. دوخت و نوارهاش...

دوست ندارم آدم ولخرجی باشم..

لباس عروسی ۶٠ تومن پول پارچه ساتنشو من دادم گیپورشو و مادر شوهر داد.. ولی خوب عوضش من پارچه ساتن خریدم راش شد ۴٠ تومن.. انگاری ١٠٠ تومن پارچه شد ١٠٠ تومن دوختش..

به هر حال کلی تیپمون درسته...

...........................................................

 

/ 0 نظر / 4 بازدید