دلم گرفته!!!

دلم گرفت..

تا دیروز کلاسهامون پر خنده بود... مخصوا اینکه ماشین بوق نداره و من هر وقت می گفتم بیییب آبجی برو کنار یا داداش برو کنار یا حاجی . این مربی ولو می شد از خنده...

ولی دیروز...

دیروز من فقط گریه نکردم... وقی ناراحت می شم این صدام دیگه در نمیاد.. سکوت ماشین حالمو به هم یم زد..

مربی مون هم فقط بالا نیاورد...

امروز به قول خودش هی م یخواست منو امیدورا کنه.. ازم تعریف م کرد.. ول میدونست این سیبی دیگه سیب بشو نیست که نیست...

...

زندیگ ر جریان.. ما رو در جریان قرار م یده.. اگه شما هم در جریان زندگی هستید مواظب باشین غرق نشید!!!!!

اونهایی که در جریان زندگی غرق نشدن ما رو در جریان بذارن.!!!

خیلی حرف مزخرفی بود نه؟ خوب دیگه .. از مزخرف همون برون تراود که در اوست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
بلفی

سیبی غم نداشته باش... تو که دل مهربونت بگیره بقیه چه کنن؟ فرگلک رو ببوس.

نازی

الهی هیچ وقت دلت نگیره عزیزم. مرسی از دل گرمیهات گلم[ماچ]

آوامین

چی بود نوشتی مزخرف؟!مزخرف دشمنته !!! دیگه نبینم اینجوری حرف بزنی ها !!! دههههههههههههههه!!!دختر بد ![نیشخند][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب] فرگلی رو ببوس...نه اول خودتو از طرف من ببوس !!!قول؟![گل][قلب][ماچ]