خریدار خر!!!

بذارین براتون تعریف کنم ..

قضاوت با خودتون...

فکر کنین همسایه دوست من (البته من که نه داداشم و لی شما فکر کنین من که قاتی نکنین) کامپیوتر م یخواد..

همسایه دوست من رفته قیمت اون سیستمی که میخواد رو از مغازه گرفته شده ۴۵٠ تومن...

دوست من بهش می گه می خوای برات ارزونتر بخرم؟ همسایه م یگه اره..

دوستم بهم یم گه (آخه خودش بلد نیست سیستم ببنده که.. همون اسمبل کنه) سیبی برام یه سیستم با این مشخصات بخر..

من براش می خرم .. اسمبل می کنم. هر چی لازمه روش نصب می کنم و به خاطر دوستم عین همیشه اول پولشو نم یگیرم..

بعد به خاطر دوستم نمی ذارم همسایه خودش بیاد اونو ببره.. با  دوستم با هزینه من می ریم خونه همسایه که اونور دنیاست..

بعد یه کابل ندارن که باز به خاطر اون میام می خرم.. از وسط دنیا و اونو می برم اونور دنیا...

براش همه چیزشو کنترل یم کنم جز مودم چون باز کابل نداشتن.. البته الان یادم نمیاد..

همه کارت های گارنتی و این حرفها رو هم تحویل می دم..

آقای همسایه با وجود اینکه دید من این کامی رو براش خریدم ولی به من پول نداد..

چون فروشنده دوستم بود.. و پول رو به اون داد..

یه هفته بعد همسایه زنگ می زنه .. شاکی.. مودمم خرابه.. فلان ارور رو می ده..

من .. سلام.. م یتونم برات درستش کنم.. البته سه حالت داره که فقط در یه صورت باید بفرستیش گارانتیش.. وگرنه م یتونم درستش کنم .. اگه مایلید از اونور دنیا اینبار خودتون کون لقتون رو بیارید اینور دنیا..

البته این حرفهای بد رو تو دلم گفتم..

بعد مرتیکه شاکی داد و بیداد که تو باید بیای اینجا.. من اینو از تو خریدم..و هزار تا زرت و پرت دیگه..

تازه می گه یم رم اصناف از تو شکایت م یکنم..

منم یم گم خوب برو..

من نه مغازه دارم نه هیچی..

انگاری من بیکار باشم .. بعد تو بری اداره فلان از من که کارمندشم شکایت کنی..

مرتیکه سیستم رو نیاورد .. ولی از اونور دنیا رفت اون سر دنیا اداره .. شکایت کرد.. از اونجا زنگ زدن به م ن منو تهدید کردند.. (اونها چه خری بودند)

بابام کلی ناراحت شد.. گفت تو وجهه منو خراب می کنی .. وقتی من براش توضیح دادم.. علی رغم مهربانی مضاعفش و وجدان کاری بیش از حدش گفت.. چه مرتیکه خری.. بره به اون دوستت بگه... اون مسئول نه  تو..

.........

خریدار به این احمقی دیده بودید؟

تازه فهمیدم فاکتوری که من به دوستم دادم و واقعی بود البته یه امضا داشت.. اون برداشته یکی دیگه خودش درست کرده بی هیچ امضایی..

تازه مرده دیوانه می گه من مدرک دارم این فاکتور دست خط توئه؟!!..

 

پ ن: اون همکارم بود.. کلید رو تحویل دادند و رفتند.. کلی زنگ زد بهم .. دقیقا هر دو دقیه یه بار زنگ می زنه ازم تشکر می کنه.. جون اسی اگه باور نکنی ناراحت یم شم..

قزنی راست یم گه ها.. اینها خیلی بی شعورن.. باید برم خونه نوه عموی خاله عمه پسر خاله اش یه  ماه بمونم..

/ 1 نظر / 4 بازدید
قزن قلفی

مونده تا تو به قدر و قیمت من پی ببری ! [نیشخند] اون یارو هم رو هم باید ولش کنه داداشت . اگه بار دیگه زنگ زد بگه برو از همونی که فاکتور رو بهش دادی و انقدرش رو به من داد بخواه بابت سودی که رو دستگاهت کرده بیاد مودمت رو درست کنه ! [عصبانی]اگرم میخوای من درست کنم ور میداری میاری فلانجا ( آدرس خونه اش رو نده ) اینقدر هم دستمزدم میشه اول می پردازی بعد درست میکنم !