بی تربیت!!!

از سر تراس دارم میام تو اتاق بهش می گم برو کنار..

متوجه نمی شم.. می خورم به میز.. سر دخترکم داد م یزنم... جبهه می گیره و تو روم داد می زنه..

چرا سرم داد می زنی؟ یعنی من بی تربیتم...

اینقدر ژستش قشنگه که از خنده روده بر یم شم.. و البته یا هم می خندیم...

..................

با کیان که دعواش می شه.. یه بار بهش می گم تنبیه می کنم کیان رو (چون دست فرگل رو کنده بود)

دفعه اول یادشه می گه مامان تنبیهش کن..

یه ساعت بعد.. مامان تهبیهش کن

دو ساعت بعد . مامان تهیهش کن..

دو ساعت و نیم بعد .. تحویلش کن مامان...!!!!!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید