اين هم يه مطلب ديگه

آدم را آفريده بود . همان شب ، وقتي آدم به اتاق خوابش رفت تا كپه اش را بگذارد ، بر اثر سايش جاييش ! با تشك ، نفسش به شماره افتاد . نمي دانست كه اين حس عجيب و غريب چيست كه يقه اش را گرفته . تا صبح ، چشم روي هم نگذاشت . صبح كله سحر بلند شد و رفت پيش خدا .
آدم : سلام خدا . صبح به خير .
خدا : سلام آدم . از اين ورا ؟
آدم يواشكي در گوش خدا ، آن حس عجيب ديشبي را تعريف كرد .
خدا نگاهي بهش انداخت و متفكرانه گفت : ببين اين مشكل تو راه داره . ولي مطمين باش كه به صلاحت نيست آن راه !
آ‌دم پايش را كرد تو يك كفش كه : مگر من اشرف مخلوقات نيستم ؟ پس بايد براي اين وامونده ( اشاره به جاييش ! ) كاري بكني .
خدا گفت : يادت باشد خودت خواستي .
و خدا براي او ، حوا را آفريد . و به عنوان حسن ختام هم گفت : شايد اين سايشت را حل كند ، ولي مطمين باش كه برايت سايش روحي درست مي كند . حالا خود داني .
آدم ذوق زده شد و حوا را روي كولش انداخت و دويد آن طرف بهشت .
پشت يك بوته ، حوا را زمين گذاشت و خواست دستش را به اندام حوا نزديك كند كه يك باره جيغ حوا به هوا رفت .
حوا : صبر كن . اينجوري كه نيستش ! تو اصلا از فرنچ كيس چيزي شنيدي ؟
آدم مثل گاو او را نگاه كرد .
حوا سري بابت تاسف تكان داد و گفت : اول بايد بري عشق بازي ياد بگيري .
آدم هر چي پول ذخيره كرد بود رو داد تا تافل فرويد گرفت . دوباره رفت پيش حوا . تا اومد لب . حوا رو ببوسه ، حوا شتلق زد توي صورتش .
حوا : اينجوري ؟ تو آدم نمي شي ها ... چرا ولنتاين برام چيزي نگرفتي ؟
آدم گفت : هان ؟؟؟
حوا : ديدي ، حاليت نيست . هر وقت برام يك ماتيز خريدي بيا .
آدم رفت و دو سال كار كرد و از ليزينگ براي حوا يه ماتيز خريد .
وقتي ماتيزو داد به حوا ، تا اومد لب هاي حوا رو بوس كنه ، حوا گفت : اهكي زرنگي ، اينجا آخه جاي اين حرفاست ؟ نمي گي يكي ما رو مي بينه ؟ واقعا كه ... اه اه واه واه .
آدم رفت يك حساب تو بانك مسكن وا كرد و با قرض و قوله يك آلونك خريد و دوباره اومد يش حوا و تا اومد بوس بكنه ، حوا گفت : وايسا ببينم ... چه عجول ... واه واه ... پس مهرم چي ميشه ؟
آدم گفت : مهر چيه ؟
حوا گفت : اينجوري فكر كردي من به تو ماچ مي دم ؟ استفاده ابزاري از من ؟ برو هر وقت هزار و سيصد و شصت و خورده اي سكه داشتي بيا ببينم چي كار مي تونم برات بكنم .
آدم رفت و ده سال ديگه جون كند و اومد .
آدم : بيا اينم هزار و خورده اي سكه .
حوا : ديدي هيچي حاليت نيست ! چرا شمسي حساب كردي ؟ من ميلادي منظورم بود .
آدم : ولي تو گفتي هزار و سيصد و شصت و خورده اي سكه .
حوا : مي خواستم امتحانت كنم . ببينم مي فهمي يا نه . حالا برو بقيشو جور كن تا ببينم چي مي شه .
آدم كه كفرش در اومده بود رفت پيش خدا و شروع كرد به شكايت . خدا لبخندي زد و گفت : تنها يك راه داره كه مشكلت حل شه .
آدم پريد خدا رو ماچ كرد و گفت : هر كاري بگي مي كنم .
خدا گفت : وازكتومي تنها راه دردته .
و آدم از آن روز به بعد ديگر هيچ حوايي را به آنجايش كه سايش پيدا كرده بود حساب نكرد .

نتيجه پزشكي : با وازكتومي ، از وجود فرزند ناخواسته جلوگيري كنيد .
نتيجه اجتماعي : وازكتومي ، سازنده فردايي شاد .
نتيجه غير اخلاقي : وازكتومي نمي كنم . مي رم دوبي !

/ 0 نظر / 5 بازدید