واحد جدید در سرعت..

آشغالانس بر ثانیه..

من و فرگل در حال قدم زدن پا به پای (با سرعتی معادل) یه آشغالی (همان ماشینی که آشغال ها را می خورد) حرکت یم کردیم.. خیلی پیاده روی دلچسبی بود..

دخترم عاشق قدم زدن روی خاک و خل است.. البته روی خل نه همان خاک و خول..

و دوست دارد توی آب لگد بزند تا همه آب های جمع شده در چاله بپرد رو سر و کله  اش..

الان هم دهن من را سرویش کرد تا این را بنویسم..

از دو پست ارسال شده قبلی حتما متوجه شدید..

بای  تا بعد

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

نازی خوشگله از طرف من ببوسش