سلا من يه عالمه براتون حرف نوشتم ولی داشتم می فرستادم که درگير يه سری بازی پيچيده شد و همه پاک شد

فقط اين بگه که منو عزير جون با هم دعوامون شد...البته نه به اين شدت که گفتم....

برا اولين بار هم هست که نتونستم فراموش کنم و خيلی دلم شکسته ...

اون يه حرفهايی زد که نمکی بود رو زخمم ... ای کاش از اول مثل بيشتر وقت ها می اومد و ازم می

/ 0 نظر / 6 بازدید