ام اس...

پنج شنبه آزاده زنگ زد و گفت: می رن شمال...

صداش ناراحت بود...

خیلی هم ناراحت...

گفت آقای ... فوت کرده...

یهو دلم گرفت...

نشستم ...

گفتم کی ؟ چرا؟

گفت: تصادف کرد....

اولیم چیزی که به ذهنم رسید این بود که مواظب  خواهرت  باش.

نذارین عصبی بشه.. نذارین خیلی غصه بخوره... نذارین بره تو مجلس و مسجد و  اینها...

گفت بیشتر برا همین میرم...

کلی دارو بهش دادن.. کلی آمپول زده...

و من هر وقت بهش فکر می کنم بیشتر برا خواهرش غصه می خورم که ام اس داره...

حالا بریم شمال باید اول برم خونشون...

حالا می بینم خیلی هم بزرگ نشدم ها... نمی تونم بهش تسلیت بگم...

خیلی اینکار سخته برام..

به نظرم برا یه داغ بزرگ گفتن تسلیت میگم کار بی مزه ایه.. و خنده دار...

/ 0 نظر / 4 بازدید