همسر بی انگیزه من!!!

من انگیزه ای برا به خانه امدن ندارم...

در منزلمان راحت نیستم..

.......

این پست نیمه است.. الان جاری جان مشغول ارائه افاضات است..

جاتون خالی ها.. خیلی خالی.. .من حتی نم یتونم از کسی طرفداری کنم..

در ضمن عزیز جون خان می گوید روزی هزار بار بهش زنگ می زنند.. و سفارش می کنند مبادا به نور چشمی عزیز کرده شان سخت بگذرد...

نورچشمی همان جاری جان است دیگر...

الان حالم دارد به هم می خورد... از حرفهایش... خدا به ما رحم کند...

/ 1 نظر / 2 بازدید
نـانـا

[عصبانی][عصبانی][عصبانی]