همتون بدين جز......

سلام حالتون خوبه

همتون بدین جز دوره گرد من

تو همه نوشته هام برام پیام گذاشته و کلی مهربونی از خودش در به کرده

منم فقط به دوره گرد کچل خودم  سر می زنم

راستی جاتون شمال خالی بود

نه نبود فقط جای دوره گرد جون خالی بود

وای نمی دونین چقدر لحظه اومدن من

غم انگیز بود نی نی جون می خواست با ما بره دَ  و بَ بخوره به عبارت دیگه با ماشین بره گردش و بستنی بخوره

نی نی جون با غصه داد در حالی که از بغل مامانش به طرف ما خم شده بود داد می زد عمَ نه دَ ما ......

/ 0 نظر / 4 بازدید