آرایشگر کوچک!!!

دخترم در حال آرایش موهایم با دو خودکار و دستهای کوچکش است..

طوری با دقت این کار را انجام یم دهد که گمان یم کنی سالیان درازی در آرایشگاه به تماشای دستان آرایشگر نشسته..

موهایم را می کشد.. مثلا چیزی از روی قفسه کتاب بر یم دارد و به موهایم می مالد.. بعد عین درست کردن کتلت موهایم را توی دستش اینور اونور می کند..

وقتی سرم را بلند می کنم می گوید .. اشششششنگ شدی..

......

موهایم را یم کشد.. می کند.. سرم را اینور اونور می کند.. موهایم را چنگ می زند.. و من در نهایت درد از این نوازش دخترانه او لذت می برم..

درد قشنگی است..

به قسنگی درد زایمان نیست.. همان درد که می دانی تهش دیدار روی فرشته ای است که خدا فقط به تو داده...

 دلم برای مردها می سوزد هیچ گاه مادر نمی شوند!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
RAFIGH

سلام رفیق بازم خدایا شکرت