دخترک!!!

داشتیم میرفتیم بیرون..

از کنار بلوک ها که رد شدیم دخترکی دیدم زیر درخت توت... با چشمانی که به زور تو اون تاریک روشن غروب می شد دید که وحشت زده و نگرانن...

ما تو ماشین بودیم..

دخترم تو آغوش گرم پدر و مادر بود .. اما دخترک...

موندم چطور تونستم ببینم چشای ترشو.. تو اون برگهای پر درخت پا کوتاه توت...

به سرعت گیر اول که رسیدیم گفتم برگرد...

پیاده شدم.. رفتم جلو.. دخترک می لرزید.. داشت هوا تاریک می شد.. شاید بین همه اون خونه ها راه خونه رو بلد نبود.. شاید از کسی می ترسید.. شاید از ترس کتک فرار کردهب ود...

چمباتمه زده بود و می لرزید..

موهاش ریخته بود تو صورتش..

بهش گفتم سلام خاله.. اینجا چرا نشستی؟ چی شده.. خونتون کجاست؟

دیدم یهو با صدای لرزانش (شاید گفت گم شدم.. ) اومد حرفی بزنه که تو هق هق گریه هاش گم شد..

بغلش کردم گفتم نم یدونی خونتون کجاست.. گفت چرا .. و با دست اون ساختمون رو نشون داد...

دیدم شلوارکش خیسه..

گذاشتمش زمین.. گفتم تو شلوارت جیش کردی گریه می کنی؟

با سر گفت : اوهوم و باز صداش م یلرزید..

گفتم اشکالی که نداره.. این که گریه نداره.. برو خونتون لباستو عوض کن..

با کمک پسر همسایشون که کوچیک بود رفتیم دم در خونش.. باباش اومد دم در.. نفهمیدم پسرک در مورد این دختر چی گفت.. دلم شور دخترک رو می زد که دعواش نکن...

رفت تو خونهو گریه می کرد.. نه گریه نبود ترسش داشت از چشاش م یزد بیرون..

داشت می رفت تو به باباش گفتم.. زیر درخت توتها بود خودشو خیس کرده...

......

خدایا هر کس بی کس می شه هیچ بچه ای بی کس نشه...

خدایا خودت می دونی چی می گم..

خدایا هیچ بچه ای اونطوری تو دلش خالی نشه...

خدایا هیچ بچه ای نترسه..

خدایا منو مامان کردی که دلم بیشتر از تنهایی و آینده بچه ها بترکه؟؟؟؟

خدایا من دلم با گریه یه بچه می ترکه...

خدایا من از گرسنگی یه بچه عذاب می کشم...

خدایا خودت به فریاد مردمت برس..

خدایا هنو زهم وبلاگ می خونی؟

هنوز هم صدای منو می شنوی؟

خدایا هیچ مادری رو چشم انتظار بچه اش نذار...

هیچ پدری رو داغ دار فرزند نکن..

هیچ بچه ای بی پدر مادر نشه..

هیچ پدر مادری بی رحم نشن..

خدایا می شه ظلم نباشه؟ می شه؟

می دونم نمیشه همینطوری پرسیدم..

خدایا مه دعاهای خوب برا آدم های خوب و بچه هایی که هنوز نم یدونن بدی چیه و کاش هیچوقت نبینن بدی چیه و کیه....

خدایا هنوز وبلاگ می خونی؟ فرگل منو با همه بچه های عالم در پناه خودت حفظ کن...

.......

پ ن: این بغض و کینه کی تموم می شه خدا؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدی

سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی داری... خوشحال می شم به من سر بزنی و نظر بدی... به سراغ من اگر میایی... نرم و آهسته بیا... مبادا که ترک بردارد... چینی نازک تنهایی من...