استفتا!!!

ما در فرشگاهی رفتیم و خرید کردیم..

فروشگاه مذکور کلی ما رو معطل کرد..

ما ۶ تکه لباس خریدیم..

فرد مذکور کلی (۴ بار) حساب کرد..

و بالاخره یک عدد شلوارک ۶٨٠٠ تومنی را حساب نکرد..

آیا این مال که همان شلوارک باشد حلال است؟

ما دو شلوارک خریدیم... عین هم با رنگهای متفاوت.. یکی را من بر داشتم یکی را مصوم یا زهره برخواهد داشت..

آیا شلوارک جزو اقلام حرام است؟

 

آیا هنگامی که این شلوارک تن ماست و از انجاییکه نمی دانیم  کدام یک از این شلوارک ها حرام است(مال من یا مال زهره ) نماز خواندن با ان محل ایراد است؟

آیا اگر ما این شوارک را نصف کنیم.. یعنی به جای اینکه یکی مجانی شود.. یکی ۶٨٠٠هر کدام ٣۴٠٠ بپردازیم.. یه پاچه شلوارک ما حرام است؟

آیا هر عملی... هر عملی در حالیکه شلوارک تنم باشد انجام دهم اعمالم حرام است.. یا نیمی از آنها حرام خواهد بود..

در یک نماز چار رکعتی با پوشیدن این شلوارک(بی شباهت به شو* رت نیست و می توانم زیر دامن برا خواندن نماز بپوشم.. آیا دو رکعت قبول است.. دو رکعت باطل .. اگر آری.. در نماز سه رکعتی حکمش چیست؟

اصلا اگر طرفی که این شلوارک را بپوشد و نماز گزار نباشد باید دنبال پرتقال فروش باشیم؟!!!!!!

اگر هنگام خواندن نماز بی شلوارک نماز بگذاریم چه؟

آیا هنگام نماز شلوارک لازم است..

آیا شلوارک نیمه حرام روزه را هم باطل می کند..

آیا باید این شلوارک را هنگام ج .. ن ..................................بییییییب.. بودن و حائ..........ض بودن پوشید؟

اصلا بریم پولش را پس دهیم و ٨ تومن پول کرایه دهیم بابت این ۶٨٠٠............

اصلا این شلوارک را بپوشیم و به ریش هر چی گرانفروشه بخندیم تا او باشد به ما تخفیف دهد...

اصلا آیا فردی که واجد شرایط پاسخگویی به استفتا من باشد وبلاگ می خواند..

آیا تا امدن جواب من باید این شلوارک جینگیل مستون را از تن برون کنم یا استفاده کنم تا جوابیه بیاید..

آیا بماند روزیییییییی روزگاری گذرم خورد به انجا بروم پول اقاهه را بدهم و منت سرش بذارم..؟؟؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
لیدی جِین

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] احتیاط واجب آن است که در همان روزهای مذکور پوشیده شود!!!!![نیشخند]