بد قول

چه کار بدی کردم...

بهم گفت تا حالا شده بهت قول بدم و بدقولی کنم؟

منم گفتم: اره... خیلی وقت ها...

نمی دونم چرا.. ولی شروع کردم به گفتن...

۸ تا قول ...

۸ تا شد...

اولیش: دندون پزشکیئ نرفتی..

۲: برا زانوت دکتر نرفتی...

۳: برا ناخونات دکتر نرفتی...

۴:....

....

۸:.....

دیدم رفته تو فکر...

ناراحت بود...

چه بده ها سر کوفت زدن.. اونم به یه مرد...

بهش گفتم: عزیزم واقع بین باش... جز دو تاش که اصلا مهم نیست بقیه اش برا سلامتیت بود..

قول بهم دادی و عمل نکردی...

بازم فکر کرد...

فکر کرد... غلتی زد و برگشت... گفت دارم فکرمی کنم.. دارم فکر می کنم تو چه مهربونی... واقعا اینها همه خواسته های توئه...

 من: اگه برات مهم باشه خواسته هام.. آره... فقط همین... با این قولت که هیچوقت تنهام نذاری...

تنها شرط ازدواجم همین بود.. یادته؟

/ 0 نظر / 4 بازدید