امان از ترافیک

راستی یادم رفت بگم که با این حال و روزم از پل گیشا تا اداره پیاده اومدم.

عزیز جون اگه منو می رسوند تا ظهر هم به کارش نمی رسید.

دقیقا از سر پل تا چهار راه فاطمی ماشین ها حرکتی نداشتند.

خیلی دلم برا خودم سوخت.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ليلی

داستان سيب و آدم و حوا