بوي خوش كباب...

می گم بابا جون من به این چاقی .. اومدم اینجا از بس مجبورم کردی بخورم چاقتر از همیشه شدم... تو رو خدا... هر کی ندونه فکر می کنه من تو کبابی کار می کنم..

می گه: باباجون تو هنوز جوونی نمی دونی... ضعیفی. اون بچه به غذا احتیاج داره!!!!

می گم: بابا جون بچه کو.. از بس گفتین خودتون هم باورتون شد ها..

می گه: اصلا نباشه... سالم تحویل گرفتیم .. باید سالم تحویل شوهرجونت بدیم... تازه بالاخره چی.. باید قوی باشی تا بتونی مامان خوبی باشی...

رفته اندازه یه جیگرکی جیگر خریده...

دارم بالا میارم...

نذاشتن نون یا هیچ چیز دیگه بخورم...

مادربزرگ اول غر غر کرد که چرا هر شب کباب می خورین .. بعد یه کم فکر کرد گفت: اشکال نداره .. فردا صبح هم براش سیخ بزن... ببخشید من حواسم نبود... من یه چیز دیگه می خورم..

می که ولی خودمونیم ها .. همتون به بهانه سیب جون  دلی از عذا در میارین...

به بابا میگه تو کاری نداشته باش غذا چی دارین.. براش هر روز یه سیخ کباب درست کن...

و من بیچاره نگاشون می کنم...

حالا من بدبخت چی کار کنم که باید براشون بچه بیارم...

کسی برا ۸ ماه دیگه نمی تونه به من بچشو قرض بده؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
هيروديا

فکرام رو بکنم ببينم ميتونم بهت قرض بدم يا نه!