قزوینی یه رفت دکتر روانکاو و گفت: آقای دکتر! ببخشید می خواستم ببینم این کودک درون که می گن کجاست؟ 04.gif

از پسرغضنفر سر امتحان پرسیدند: بعد از اینکه حضرت یونس رفت توی شکم ماهی چه اتفاقی افتاد؟
گفت: فکر کنم برای بیرون آوردنش یونسکو رو تشکیل دادند.04.gif

با توجه به احتمال ورود خواهران به استادیوم فوتبال و ضرورت بازسازی و اصلاح شعارهای برادران در استادیوم این شعاربه شرح زیر اصلاح شد:
.... شیر سماور، اگزوز خاور، اوا دیدی خواهر، رفت کجای داور؟04.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید