امیر خان حالت رو می کنم توقوطی!! یا اینکه خودم پ ر ی و دمی شم!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آقایون خواهر مادر دار نخونن..

البته خوندین م به رو خودتون نیارین دیگه.. من درد دارم دارم می میرم... اعصاب بصاب هم ریخته به هم می ترسم پاچتوو بگیرم ها..

فکر کن من چه بخ بختی هستم ها از٣٠ روز ماه ٣۵ روز ن در حال مرگم..

البته درحال درمانم..زنگ زدم بانک اطلاعات دارویی.. گتند که این از ثرات اولیه داروئه.. خوب می شی...

دیگه یادم نمیاد چیم یخواستم بنویسم ای مت چند روز پیشه... نیمه کاره بو.. یعنی اول کاره بود...

امروز مهمون داشتیم..

فرگلم رو بردم دکتر.. الان با اون دارویی که میدم بهش دیگه بالا نمیاره...

ازمایش و سونو هم داره که فردا یا پس فردا می ریم...

این آقای دکتر حداقل با سوالاتش نشون دد تومنی ند زار با دیگه دکتر ها فرق داره..

امروز من کلاس داشتم.. عزی جون وفرگل همراهم بودن...

عزی جون فهمید مشکل ترمز کردن من چیه با یه بار نشستن من پشت فرمون .. ماشین دنده ای..

آخه ماشین ما اتوماته ضمن اینکه ترمز هم ای بی اس.. و وقتی بهش اشاره می کن وا می ایسته.. ولی این ماشین ها نه دیگه.. منم ترس دارم..

مروز فهمیدم این بی قبلی من یه دزد بود به تمام معنی کلمه..

یهچیزهایی امروز این آقاهه گفت که من شاخ در آوردم.. فهمیم جز اینکه ور زدنبهم یاد داد بقیه همون دانسته های خودمه و بس...

تازه امرو زیه چیزی در گوش این آقاهگفت که مرتیکه با یه حالت تدافعی نشست پیش ما... عزیز جونم نبود حتما  میخواست کتکم بزنه...

اینهاخوبه معلم مدرسه نیستن وگرنه دیگه هیچکی مدرسه نمی رفت..

......

دیگه حرف زیاد دارم.. اصلا حس نوشتنش یست..

...

این عزیز جون خان عاششق این زن فرعون شده...

کتک می خواد ها...

تازه گفته چه .. ...... خوشگلی داره...

....

دیگه هیچی... فقطاینکه اینها با این فیلم یوزیشون اعصاب بصاب برا من نم یذار..

به قول هان یتو هماعصبت سر هیچ بنده ها سیبی..

واقعا..

کلا من اعصابم تعطی شده..

مخصوصا طاقت توهین های این مرتیکه رو دیگه ندام..

عزیز جون میگه چرا بهش نمی گفت من بازم تمرین کنم... نم یدونه یه بار که نه چند بر من واستادم گفتم بازم دور بزم مرتیکه دعوام کرد... مگه من گفتم بازم بری دور بزنی برو..

خلاصه خیلی عقده ای بود.. خیلی...

اهمی رفتم خونمون اون اقاهه دوست ددی خودش گواهینامه منو می اورد دم در خونه.. ولی من می خواستم یاد بگیرم.. وگرنه ا دی دیدد خودمون که بلتمبرونم.. بهش می گی دمت گرم راه می افت...

خیلی غر زدممگه نه.. من بم..

نه بذارین بگم.. دختر کلی برامون اواز می خونه.. اواز... دست می زنه.. ولی هنوز دندون نداره...

اهان یه غر دیگه اونمربیمو هی می گفت نم یدونم چ چی رو بگی.. همونطور که از شوهرت پول می گیری...

اینقدر بدم می اد از این مردهاییکه هی غر پول به زنشون یم زنن..

منم دیگه یه بار طاقت نیاوردم گفتم میشه این جمله رو تکرار نکنین.. من از همسرم پول نمی گیرم... از این حرف هم خیلی بدم می اد...

اون انگارنه انگار.. تازه از من می پرسه این زنها پولها رو چیکارم یکنن..

م یخواستم بگم می رن موبایلشون روشارژ می کنن هی اس ام اس می دن.!!!!!!!!

برم دیگه...

قربنتون بای

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آوامین

[ماچ][قلب]امیدوارم زود خوب شی و دیگه دارو نخوری...