سيبی بی موبايل

موباییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللم گم شده...

دعا کنین یا تو خونه باشه یا تو ماشیننننننننننن...

دارم می ترکم...

من موبایلمووووووووووووووووووووو می خواااااااااااااااام...

بعدا نوشت: موبایلم پیدا شد...

کجا بود؟

خوب تو ماشین عزیز جون داشت لالا می کرد یادش با من بیاد اداره...

/ 4 نظر / 4 بازدید
بلفی

خوبی سيبی بلای قند عسل خودم؟ الان داشتم ماجرای سی‌دی رو می‌خوندم... نميری تو! ترکيدم از خنده! حالا کارتو درست انجام داده بودی يا نه؟ البته که آره... وگرنه سيبک وول نمی‌خورد... نزن ننه! رفتم! ببخشيد اينا مال سيب و سيبک بودا!

مامان درسا و يسنا