حال همایونیمان تو قوطی است..

علاوه بر هورمون های همایونی که مشغول پنالتی زدن به ما هستند.. پاچه گیر همایونی .. پاچه عزیز جون خان را گرفت..

گلوی همایونی درد می کند..

دست و کتف و پشت همایونی درد می کند..

دخترک.. کمی فس فس می کند..

مادرشوهر..مهد اولیا قاتی کرده..

اخبار ناهمایونی به دربار همایونی من باب رفتارهای خاله زنکانه بی خود یالملک به گوش م یرسد..

زین پس به جای سعید خان بی خودی م یگوییم که بس بچه ننه و ننر است..

نه تنها ریده به هیکل ما.. بلکه بدجوری ریده..

پدر بزرگ مشکوک فوت شدند.. معصوم حالا حالا ها عروس نمی شود..

صغری در موبایلش غرق شده.. با همسر شاید اینده اش..

حالم از هر چه نمی دانم چه به هم می خورد...

امدم چیزی بگویم چیزی یادم نیامد..

فعلا بای

/ 1 نظر / 4 بازدید
نـانـا

"در موبایلش غرق شده.. با همسر شاید اینده اش.."...[افسوس] -- دیشب تا صبح خواب تو و فرگل رو می‌دیدم دختر! اومده بودین خونمون.. بنا بود شب هم بمونین! فقط همین قسمت خوابم خوب بود.. اونقدر بد خوابیدم دیشب که الان رسما "سگچنگ" ی بیش نیستم! تو ام اینقدر حرص نخور! اینقدر "سخت نگیر عزیز!" یادت رفته دکترت چی گفت: دنیا بدون حرص خوردن های تو هم می‌گذره!... "آمدم چیزی بگویم چیزی یادم نمیاد..." حالم خوش نیست سیبی... امروز از اون روزهاست...!!! فعلا...[گل]