خواهرم خریده..

لوس لوسک خانم می گه: مامااااااااااااان .. مامان هوبم.. می شه ایجازه بدین اینو بردارم.. (انگشترمو می گفت)

می شه؟

منم گفتم باشه..

دستش کرد انگشترمو.. بهش می گم: وای چه خوشگل تر شدی مادر..

می گه: (با ناز و عشوه) مامانی جونم اینو هاهرم برام هریده..

مال شما نیست.. شبیه مال شماست..  مال منه..

می گم خواهرت کیه مادر.. اسمش چیه؟

می گه: هاهرم .. هاهرمه دیده.. (دیگه) اسمشششششششششش اسمممممممممش .. هاهرمه..

/ 0 نظر / 4 بازدید