/ 3 نظر / 3 بازدید
آمينا

آخی!!!سيب کوچکولوی دوست داشتنی قرمز قيقاج...

نانا

ای سيبی تی جان قوربان ای سيبی تی بالا می سر ای سيبی تی دست درد نکنه ای سيبی تو ما اما رو بوکوشتی ای سيبی ای سيبی ای سيبی

نانا

آی خنده آی خنده [خرکی]