عزیزم!!!

نوه متولی مسجد .. یا یکی از متولیان مسجد.. که گویا دخترکی است امده بود تا با پارسا بازی نماید..

هنگامی که داشت می رفت برادرزاده عزیزم گفت .. خداحافظ عزیزم..

دخترک گفت: تو نباید به من بگی عزیزم.. من دخترم تو پسری..

پارسا : چه ربطی داره.. من و تو با هم دوستیم.. من به تو احترام گذاشتم و گفتم عزیزم..

و نمی دانم این وسط چه شد..

پارسا از اینکه دخترک احترام سرش نمی شود.. عصبانی شد و دخترک را از خانه انداخت بیرون.. و در را محکم بست..

...............

 

پ ن بی ربط ولی قابل توجه:

برادر.. محترم.. وقتی سرما خوردی..

وقتی به قول خودت الرژی داری.. و عطسه می کنی تو دستت.. با همون دست پس از سیم ثانیه نیا لپ دخترک منو نکش..

حیف من اون شلوار رو می خواستم.. وگرنه به جای اینکه بهت بگم اگه دخترم مریض شه من می دونم و شما همون جا بهت می کنم با دست عطسه ایت به دخترک من دست نزن..

/ 1 نظر / 4 بازدید
لیدی جِین

حالم به هم می خوره از این بحث های دختر پسری!![سبز]